Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDE

Rotgers Klimmaterialen

 Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door Rotgers Klimmaterialen (hierna ‘verkoper’) in de handel worden gebracht en/of verstrekt.

Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (en, indien deze een rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Indien schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden Inkoopvoorwaarden van koper slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de algemene verkoopvoorwaarden van Rotgers Klimmaterialen. In geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene verkoopvoorwaarden van Rotgers Klimmaterialen. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn.

Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Een ieder die bij Rotgers Klimmaterialen goederen bestelt zal gelden als koper, ook indien op verzoek van de koper de factuur van de betreffende levering op naam van een ander wordt gesteld en/of aan deze ander wordt gestuurd en/of de factuur door deze ander wordt betaald. Daarnaast geldt een ieder jegens Rotgers Klimmaterialen als koper aan wie levering heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN

Alle offerten en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen door Rotgers Klimmaterialen herroepen worden, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10 % toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10 % minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg, resp. 1 liter. Indien in de catalogus of in andere door Rotgers Klimmaterialen verstrekte informatie bepaalde verpakkingseenheden dwingend staan voorgeschreven dan heeft Rotgers Klimmaterialen het recht om bestellingen af te ronden tot deze verpakkingseenheid. Retourzendingen in andere hoeveelheden dan deze verpakkingseenheden worden niet geaccepteerd. Maten en gewichten worden bij benadering en zonder verplichting van Rotgers Klimmaterialen opgegeven. Verpakking wordt tegen de daarvoor in aanmerking komende kostprijs berekend. Voor geleverde emballage wordt statiegeld in rekening gebracht. Verkoper is indien hij niet aan een ter zake uitgebrachte offerte is gehouden gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order. Elke overeenkomst wordt door Rotgers Klimmaterialen aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de koper naar het oordeel van Rotgers Klimmaterialen voldoende blijkt te zijn. Alle opgaven van Rotgers Klimmaterialen betreffende haar voorraad geschieden onder voorbehoud van de juistheid van de administratieve gegevens van Rotgers Klimmaterialen Indien van toepassing wordt de verwijderingsbijdrage door Rotgers Klimmaterialen op de in de branche gebruikelijke wijze aan de koper doorberekend. De koper is verplicht deze verwijderingsbijdrage bij doorverkoop in de keten op dezelfde wijze aan zijn afnemer in rekening te brengen. Een speciale bestelling is een bestelling die buiten het reguliere assortiment van Rotgers Klimmaterialen valt. Voor speciale bestellingen gelden afwijkende prijzen en/of levertijden, die schriftelijk per bestelling worden overeengekomen. Afzonderlijk voor een koper door Rotgers Klimmaterialen bestelde goederen kunnen niet worden geannuleerd en bij de juiste uitvoering van een speciale bestelling worden deze goederen nimmer door Rotgers Klimmaterialen retour genomen. Bij speciale bestellingen onder €500, - netto exclusief BTW, worden kosten voor vracht in rekening gebracht. Voor de juiste ontvangst van ordergegevens staat Rotgers Klimmaterialen niet in. Tenzij middels een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst anders overeengekomen, gelden de volgende aanvullende voorwaarden voor E-mail berichtenverkeer. Het eventueel gebruik van E-mail bij bestellingen is geheel voor risico van koper. Koper kan aan door hem verzonden E-mail bestellingen geen rechten ontlenen, dan na uitdrukkelijke aanvaarding van de betreffende bestelling door Rotgers Klimmaterialen (al dan niet middels E-mail), zulks onverlet latende de rechtsgeldigheid en onherroepelijkheid van de bestelling zoals deze door Rotgers Klimmaterialen is ontvangen.

Artikel 3. LEVERING

Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen. Rotgers Klimmaterialen is bevoegd een order in gedeelten te leveren en de hierop betrekking hebbende deelbetalingen afzonderlijk te vorderen. Het risico van de te leveren goederen gaat over op de koper op het moment dat Rotgers Klimmaterialen de goederen overdraagt aan de expediteur. Bij levering rechtstreeks van de fabriek naar koper geldt als plaats van levering de fabriek; eventuele keur moet aan de fabriek plaatsvinden op kopers kosten; zijn de goederen eenmaal afgezonden, dan worden zij gerekend definitief te zijn geaccepteerd. Goederen reizen voor rekening van de koper en voor diens risico. Ook bij franco verkoop of wanneer het goed op naam van Rotgers Klimmaterialen reist, draagt de koper het risico. Indien Rotgers Klimmaterialen tegenover de vervoerder afstand heeft moeten doen van bepaalde rechten, brengt dit geen wijziging in het bovenstaande. Bezorging van de goederen zal geschieden middels door Rotgers Klimmaterialen te kiezen vervoer. Binnen Nederland geschiedt de levering franco huis bij zendingen vanaf € 500,- netto excl. BTW. Bij zendingen beneden dit bedrag brengt Rotgers Klimmaterialen kosten in rekening voor vracht en behandeling. Franco zendingen worden binnen Nederland geleverd voor zover de plaats van bestemming over de verharde weg bereikbaar is en aflading naast en ten tijde van de aanwezigheid in de normale route van het door Rotgers Klimmaterialen gekozen vervoermiddel mogelijk is. Rotgers Klimmaterialen is gerechtigd de extra kosten verbonden aan het opvolgen van speciale instructies van koper (bijvoorbeeld verzending per expresse of per bijzonder transport) aan de koper in rekening te brengen. Geleverde artikelen mogen op ondergeschikte punten van de verstrekte afbeeldingen afwijken; voor druk- en schrijffouten is Rotgers Klimmaterialen niet aansprakelijk. Rotgers Klimmaterialen is steeds gerechtigd de goederen onder rembours te verzenden. Bij ontvangst van de zending dient terstond gecontroleerd te worden op eventuele transportschade. In geval van schade dient dit omgaand en schriftelijk bij Rotgers Klimmaterialen gemeld te worden. Koper wordt geacht alle door Rotgers Klimmaterialen geleverde colli in goede orde te hebben ontvangen indien de betreffende vrachtbrief voor akkoord is getekend door of namens de koper of indien zijn reclame ter zake niet binnen 48 uur na afleverdatum door Rotgers Klimmaterialen is ontvangen.

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. Tenzij anders is overeengekomen moet de specificatie of afroep van afroeporders geschieden binnen 8 dagen na koopbevestiging door Rotgers Klimmaterialen. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van verkoper. Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Rotgers Klimmaterialen is in geval van ontijdige en/of onvolledige levering vanwege een voor haar risico komende gebeurtenis uitsluitend gehouden tegenover de koper alsnog zorg te dragen voor levering. In geval van teniet gaan of onbruikbaar worden van door Rotgers Klimmaterialen geleverde goederen vanwege een voor haar risico komende gebeurtenis, is Rotgers Klimmaterialen uitsluitend gehouden de koper de koopprijs te restitueren onverminderd eventueel geldende garantiebepalingen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen, evenals staking zowel in bedrijf van Rotgers Klimmaterialen als in andere, uitsluiting of stoornis in het bedrijf van Rotgers Klimmaterialen of in dat van de leverancier door Rotgers Klimmaterialen  met de order belast, onverschillig van welke omvang deze stoornis is of van welke oorzaak zij een gevolg is. Rotgers Klimmaterialen is gerechtigd gereedstaande materialen, die door oorzaken buiten de wil van Rotgers Klimmaterialen niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan en betaling te verlangen. Indien bij maat, gewicht of getal is verkocht, vangt het risico van de koper aan met de meting, weging of telling door Rotgers Klimmaterialen In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten totdat de omstandigheid, welke de overmacht oplevert, heeft opgehouden te bestaan, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING

Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen voor de betaling van te plaatsen of reeds geplaatste order(s),alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interessen door koper. Indien op krediet is verkocht, behoudt Rotgers Klimmaterialen zich toch het recht voor alvorens tot enige levering over te gaan, betaling dan wel persoonlijke of zakelijke zekerheidstelling, een en ander naar genoegen van Rotgers Klimmaterialen in te vorderen. Indien de koper hier niet aan voldoet is Rotgers Klimmaterialen niet tot levering gehouden.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Verkoper behoudt zich de eigendom van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Tevens zal de koper aan eventuele beslagleggers en derden die rechten pretenderen op deze goederen melding maken van het eigendomsrecht van Rotgers Klimmaterialen Het is koper niet toegestaan zodanig goederen te bezwaren of tot zekerheid in eigendom over te dragen aan derden of daarop een (bezitloos) pandrecht of andere vorm van zekerheid te doen vestigen. Rotgers Klimmaterialen heeft het recht te allen tijde deze goederen bij koper of waar deze zich bevinden terug te nemen. Koper is verplicht terugname van goederen door Rotgers Klimmaterialen mogelijk te maken door vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, opslagplaatsen en terreinen van koper. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben. Het is koper toegestaan binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de goederen te verwerken of aan zijn afnemers te verkopen. Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woord, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

Artikel 8. EMBALLAGE

Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.

Artikel 9. INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt. Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies. Voor zover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op dehoogte te stellen. Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te gebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer. Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de verkoper.

Artikel 10. KLACHTEN EN RETOUREN

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 Levering wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd, indien zijn melding niet binnen 3 werkdagen na leverdatum door Rotgers Klimmaterialen is ontvangen. Melding die plaats te vinden middels een RA bon (Retour-Aanvraag bon). Goederen afgehaald bij één van de magazijnen van Rotgers Klimmaterialen dienen door koper bij in ontvangst name te worden geïnspecteerd op uiterlijk waarneembare gebreken, manco’s en dergelijke. 

2. Meldingen ingediend na het verstrijken van genoemde termijnen worden door Rotgers Klimmaterialen niet in behandeling genomen.

3.Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.

4.Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.

5.Klachten betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 3 werkdagen na aflevering der goederen.

6.Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.

7.De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door koper - met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel – slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.

8.De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).

9.Voor het zenden van deskundigen berekent Rotgers Klimmaterialen reis- en verblijfkosten en uurtarief, ook over de tijd aan heen- en terugreis besteed.

10.Bij juiste order uitvoering kunnen de goederen niet worden teruggenomen.

11.Terugzending mag slechts geschieden na goedkeuring door Rotgers Klimmaterialen en voor rekening en risico van de koper en indien de in dit artikel genoemde termijn niet is overschreden.

12.Een retourmelding dient binnen 3 werkdagen na orderontvangst plaats te vinden middels een RA bon, onder vermelding van factuur- en/of pakbonnummer.

13.Retourzendingen zonder RA bon kunnen door Rotgers Klimmaterialen niet in behandeling worden genomen. Bovendien kunnen ongefrankeerde retourzendingen geweigerd worden.

14.Indien er sprake is van een fout van Rotgers Klimmaterialen, dan zorgt Rotgers Klimmaterialen na ontvangst van de RA bon voor het retour halen van de goederen en is een behandelingsbijdrage niet van toepassing.

15.In alle andere gevallen behoudt Rotgers Klimmaterialen zich het recht voor om retourkosten in rekening te brengen van 10% van de artikelprijs met een minimum van € 10,-, alsmede de vrachtkosten. Retourzendingen kunnen slechts worden geaccepteerd indien de alsdan door Rotgers Klimmaterialen bijzondere bepalingen vastgestelde omtrent retourgoed worden nageleefd en indien van de afdeling verkoop van Rotgers Klimmaterialen tevoren schriftelijk toestemming voor de retourzending is verkregen. Koper dient na toestemming voor het retour zenden de zending franco via de expediteur van Rotgers Klimmaterialen te versturen en de retourkosten zullen in rekening worden gebracht.

16.Slechts retourgoederen in ongeschonden staat en fabrieksverpakking, niet voorzien van eigen stickers en/of gegevens, zoals reclame, firmanaam, prijzen en andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen.

17.Het bedrag van een retourzending mag eerst in mindering worden gebracht na ontvangst van de betreffende creditnota.

18.Geleverde monsters en/of modellen worden altijd berekend. Zij worden gecrediteerd bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen 30 dagen na leverdatum.

19.De schadevergoedingsplicht van verkoper ter zake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3 1/2 x het factuurbedrag (exclusief BTW) van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.

20.Klachten en reclames over de door Rotgers Klimmaterialen behandelde c.q. bewerkte materialen dienen binnen dezelfde termijn als genoemd in dit artikel en/of artikel 3 Levering door Rotgers Klimmaterialen te zijn ontvangen.

21.Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

Artikel 11. BETALINGEN

1.Facturen die door Rotgers Klimmaterialen middels E-mail worden verzonden, zijn even rechtsgeldig als op papier verzonden facturen.

2.Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.

3.Afwijkende betalingstermijnen gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Rotgers Klimmaterialen zijn overeengekomen. Bij overschrijding van de alsdan overeengekomen termijn geldt het gestelde in lid 7 van dit artikel.

4.Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.

5.De koper is nimmer gerechtigd bij betaling een betalingskorting op het factuurbedrag in mindering te brengen indien door de koper niet alle bedragen, door hem verschuldigd op grond van andere door Rotgers Klimmaterialen verstuurde en inmiddels vervallen facturen, tijdig zijn voldaan. Reclames geven geen recht op uitstel van of korting op betalingen.

6.Verrekening of beroep op enig opschortingrecht door koper is niet toegestaan.

7.Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 1 1/4 % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.

8.Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht. Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.

9.Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.

10.Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

11.Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 7 van dit artikel, met een minimum van € 11,50. Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5 % van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 7 van dit artikel, met een minimum van € 11,50.

12.Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd.

13.De ontbinding van de overeenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen door de koper, laat onverlet het recht van Rotgers Klimmaterialen op het vorderen van schadevergoeding en op het terugvorderen van goederen die eigendom van Rotgers Klimmaterialen zijn.

12. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

Rotgers Klimmaterialen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade dan wel indirecte schade, welke het gevolg is van niet of niet tijdig presteren dan wel niet deugdelijk presteren. Garantie is alleen van toepassing voor zover deze in garantiebewijzen dan wel in afzonderlijke garantieovereenkomsten is vastgelegd en voor zover aan de daarin genoemde voorwaarden is voldaan. Op de door Rotgers Klimmaterialen geleverde goederen gelden uitsluitend de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen. Elk recht op garantie vervalt, wanneer de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd of het geleverde product niet volgens zijn bestemming en/of onoordeelkundig wordt gebruikt of er in strijd is gehandeld met de door Rotgers Klimmaterialen of onze leveranciers schriftelijk of mondeling gegeven instructies of in geval van normale slijtage. Rotgers Klimmaterialen is op generlei wijze aansprakelijk – behoudens een rechtsgeldig beroep op de hiervoor genoemde garantie – jegens koper en/of derden voor gebreken aan geleverde goederen. Rotgers Klimmaterialen is nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan leven of eigendommen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook, bij koper en/of derden ontstaan door de verkochte goederen. In geval Rotgers Klimmaterialen met koper is overeengekomen dat bij de geleverde goederen etiketten worden geleverd voorzien van naam, codes en/of prijzen, is Rotgers Klimmaterialen nimmer aansprakelijk voor eventuele daarbij gemaakte fouten. Deze uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid wordt hierbij mede bedongen ten behoeve van werknemers c.q. derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken.

Artikel 13. GESCHILLEN

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen verkoper is gevestigd, tenzij Rotgers Klimmaterialen de rechter van de woonplaats van koper verkiest en voor zover het geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.